Loading...

به دست آوردن تاریخچه رشد فردی

بیشتر مواد مخدر بر مدار پاداش مغز تأثیر می‌گذارند و باعث افزایش پیام‌رسان شیمیایی دوپامین می‌شوند. این تغییر در سیستم پاداش باعث می‌شود تا فرد رفتارهای موردنظر برای تکرار این فرایند را دوباره تکرار کند. افزایش دوپامین در مغز رفتارهای لذت ‌بخش اما نا سالم را تقویت می‌کند. با ادامه مصرف ماده مخدر، مغز با آن سازگار شده و توانایی سلول‌های مدار پاداش کاهش می‌یابد. در این حالت شخص دیگر احساسی که در اولین مصرف داشته است، تجربه نمی‌کند. باید شخص معتاد دوزهای بیشتری مصرف کرده تا به همان میزان رضایت برسد.
به دست آوردن تاریخچه رشد فردی

 نحوه سپری کردن طفولیت٬ نوجوانی و جوانی و هیجاناتی که داشته و افکار و نگرش هایی که نسبت به زندگی٬ اطرافیان و جهان داشته است٬ بیان نگرش‌ها و رفتار والدین و عقاید اطرافیان و خواهران و برادران در مورد وی٬ میزان و شدت بیماری هایی که داشته و نحوه درس خواندن و سپری کردن دوران تحصیل٬ دوستی‌ها و تجربیات اولیه٬ کشیدن سیگار یا مواد مخدر٬ نحوه آشنایی با آن مواد مخدر٬ مشاغلی که داشته٬ ارتباطات بین فردی وی در شغل و محیط کار٬ نحوه ازدواج وی٬ روابط وی با همسر٬ آگاهی همسر او و آگاهی والدین از اعتیاد وی و عکس العمل های آن ها٬ تعیین شبکه دوستان وی و کسانی که به نحوی او را به اعتیاد مجدد ترغیب می‌کنند٬ میزان همبستگی و حمایت درون‌گروهی٬ میزان درآمد وی٬ چگونگی به دست آوردن مواد مخدر و نحوه تأمین آن٬ احساسات وی در مورد اینکه برچسب معتاد خورده٬ اقداماتی که تاکنون برای ترک داشته٬ سابقه اعتیاد در خانواده٬ سابقه بیماری‌های روانی در خانواده٬ آیا تاکنون به روان‌ شناس یا روان‌ پزشکی مراجعه کرده و چنانچه جواب مثبت است٬ چرا و چگونه؟ آیا در رابطه با اعتیاد خود را مقصر می داند یا دیگران را؟

توصیف کلی مراجع

وضع ظاهر و علائم و مشخصه هایی که دارد٬ نگرش نسبت به مصاحبه و مصاحبه کننده و اینکه آیا فریبنده است یا دفاعی٬ شوخ طبع است یا محتاط و.‌‌..

 آیا توجه می خواهد یا اینکه واقعاً جهت درمان آمده٬ نحوه سخن گفتن٬ هوشیاری نسبت به محیط و داشتن واکنش های مساعد و تشخیص جهت یابی و تمرکز٬ خلق و خوی وی مبنی بر اینکه آیا افسرده است٬ نومید و تحریک پذیر است یا خشمگین و بد اخلاق و...‌

ارزیابی مناسب هیجانی مراجع با فرهنگ و اندیشه وی٬ درک چگونگی مواجه شدن فرد با عدم استعمال مواد مخدر٬ تعیین اینکه آیا پاسخ های مراجع واقعاً در رابطه با سؤال هایی هستند که از او می شود؟ آیا پاسخ های وی دارای همبستگی است یا دچار تناقض است؟ مددجو توهم یا هذیانی دارد؟ آیا دچار وسواس فکری و عملی است؟ و....

فرایند ارزیابی در تشخیص و درمان وابستگی به الکل و مواد مخدر

شاید در وهله اول و در شروع مصاحبه بالینی نتوان عمق مشکلات افرادی که به الکل و مواد مخدر وابسته هستند را فهمید.

 با ادامه روند مصاحبه می‌توان ارزیابی کامل تری نسبت به تاریخچه٬ گستردگی و پیامدهای مرتبط با سوء مصرف مواد مخدر را به دست آورد٬متوجه شد.

در چنین موقعیت هایی هر ارزیابی کاملی چند هدف را دنبال می نماید.

 اهداف مورد نظر با زمینه های درمانی که بعداً برای کمک به این دسته از افراد سازمان داده می شود٬ ارتباط دارد.

سه زمینه‌ای که درباره اهداف باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:

-تعیین ملاک های تشخیصی وابسته به مواد مخدر و الکل بر مبنای طبقه بندی بیماری های روانی

-تشخیص و فهم میزان جدی بودن مشکل

-تعیین اینکه چگونه استفاده از مواد مخدر و الکل با اختلالات روانی دیگر تعامل نموده و همبودی یا تداخل ایجاد می‌نماید ( تعیین اختلالات همراه)

 مهمترین راهنما برای شروع مصاحبه بالینی عدم قضاوت در مورد فرد معتاد است. زیرا در اغلب موارد پیش داوری های منفی در ارتباط با سوء مصرف مواد مخدر باعث می شود که نه تنها درمانگر یا فرد مرتبط با معتاد بلکه خود معتاد نیز اطلاعات مهم را در زمینه مشکل اعتیاد نادیده بگیرد.

Obtain an individual growth history

 بنابراین٬ این تمایل که مشکل را از زاویه اخلاق مورد توجه قرار دهیم٬ باید به یک نگرش علمی تبدیل شود.

 توجه به نگرش ها و ارزش های افراد یک عامل مهم در درک مسائل مرتبط با وابستگی به مواد مخدر است. علاوه بر آن می باید تلاش نمود تا زمینه‌های پنهان مرتبط  با مصرف الکل و مواد مخدر را کشف نمود.

 به طور مثال٬ توجه به نشانه های بیماری های مختلف و نگرش های بد بینانه دو عامل عمده هستند که به صورت دقیق و مشخصی پیگیری نمی شوند.

 فهم مدل های بیماری زا در زمینه الکلیسم و مواد مخدر به درمانگر این بینش را می‌دهد که بدون تعصب و پیش داوری مشکلات مورد نظر را درک نماید.